Chat

Quy định:

  • Khởi động lại trang này cho đến khi bạn thấy trang chat trực tuyến xuất hiện. Thông thường, trang này sẽ được mở trước 5 phút trước khi mỗi buổi chat bắt đầu.
  • Nhớ đặt biểu tượng @ trước tên của nhà khoa học mà bạn đang chat cùng. Ví dụ: @Bảo Châu
  • Đừng viết chữ hoa
  • Và không gởi tin nhắn rác

Hãy nhớ đặt nhiều câu  hoi chu cho nhà khoa học và bầu chon chu cho nhà khoa học mà bạn yêu thích nhất.